Το πρόγραμμα επιδοτεί μέχρι και το 85% της δαπάνης για ενεργειακές εργασίες αναβάθμισης κατοικιών

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου τους.
Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»;
Σύστημα ζεστού
νερού χρήσης
Φωτοβολταϊκά
σύστηματα
Image is not available
Image is not available
Θέρμανση, Κλιματισμός
Image is not available
Κουφώματα
Image is not available
Θερμομόνωση
Image is not available
Επιτρεπόμενες παρεμβάσεις
Slider
Βελτιώστε την ενεργειακή κλάση της οικίας σας
Image is not available
Image is not available
Slider

Την ένταξη της δράσης «Εξοικονομώ-Aυτονομώ» (Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020), με προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε στις 23 Οκτωβρίου το υπουργείο  Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Σύμφωνα με την προδημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος "Εξοικονομώ-Αυτονομώ". Η έναρξη του προγράμματος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προγραμματίζεται για τις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα θα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Πιο αναλυτικά, ο ενδιαφερόμενος θα καταχωρεί την αίτηση , τα στοιχεία για τις παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιήσει και το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και την τράπεζα με την οποία πρόκειται να συνεργαστεί, σε περίπτωση που κάνει χρήση δανείου για το ποσό της ιδίας συμμετοχής.

Η Rodos Energy με πολυετή εμπειρία σε επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναλαμβάνει μέρος ή ολόκληρη τη διαδικασία του προγράμματος από το πρώτο πρόγραμμα 2015-2016, διαθέτει ομάδα πιστοποιημένων ενεργειακών επιθεωρητών ΄Γ τάξης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Συχνές ερωτήσεις για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»:

Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»;
Στόχος του Εξοικονομώ κατ’ οίκον είναι η παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων της χώρας (μείωση των ενεργειακών αναγκών). Το Πρόγραμμα αφορά κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ποια είναι τα στάδια του προγράμματος;

Σύφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και ενημέρωση , η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υποβολή αίτησης και ένταξης στο πρόγραμμα είναι η εξής:

01
Με τους κωδικούς του taxisnet ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».
02
Καταχωρεί τα οικονομικά του στοιχεία (φορολογητέο εισόδημα, προστατευόμενα μέλη κλπ) καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο γίνεται η αίτηση. Το σύστημα διασταυρώνει τα στοιχεία της αίτησης μ’ αυτά που είναι καταχωρημένα στο taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση, η αίτηση προχωρά στο επόμενο στάδιο.
03
Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου για την διαδικασία υποβολής της αίτησης. Αν ναι τότε καταχωρεί τα στοιχεία του και τον εξουσιοδοτεί, ώστε να μπορεί να συμπληρώσει στη συνέχεια τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτησή του. Ο Σύμβουλος Έργου εφόσον έχει πάρει την εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος με τους δικούς του κωδικούς του taxisnet και να συμπληρώσει την αίτηση του ενδιαφερόμενου μέχρι το στάδιο πριν την τελική υποβολή της αίτησης.
04
Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν και υποβάλει την αίτηση. Προσοχή! Η τελική υποβολή της αίτησης γίνεται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο
05
Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου (Α’ ΠΕΑ) και καταχωρεί α) τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει β) το αντίστοιχο κόστος τους και γ) τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει με την υλοποίηση των παρεμβάσεων.
06
Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (σε μορφή pdf).
07
Ελέγχονται από το σύστημα τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν (οικονομικά στοιχεία, στοιχεία ακινήτου, επίτευξη ενεργειακού στόχου) καθώς επίσης γίνεται έλεγχος στην πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
08
Ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή και η αίτηση καταχωρείται ως «κατ’ αρχήν επιλέξιμη». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία του αιτήματος. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με ηλεκτρονική επιστολή για τυχόν δικαιολογητικά που λείπουν και έχει το δικαίωμα να επισυνάψει τα συμπληρωματικά στοιχεία. Εφόσον η αίτηση είναι επιλέξιμη και δεν υπάρχουν ελλείψεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του λαμβάνοντας στη συνέχεια αριθμό πρωτοκόλλου.
09
Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων και το κόστος του σύμβουλου έργου, τυχόν μελετών καθώς και των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων (Α΄ ΠΕΑ και Β΄ ΠΕΑ).
10
Ο ενδιαφερόμενος, ενημερώνει αν επιθυμεί να λάβει δάνειο για να καλύψει την συμμετοχή του στο κόστος των εργασιών. Εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει την Τράπεζα που επιθυμεί. Η τράπεζα διενεργεί τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας του ωφελούμενου. Η τράπεζα εντός 15 ημερών οφείλει να απαντήσει στον αιτούντα με ηλεκτρονική επιστολή αν δέχεται να του χορηγήσει δάνειο. Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει την αρχική αίτηση χωρίς δάνειο.
11
Ο ωφελούμενος υποβάλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, αναμένεται η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενου. Η δανειακή σύμβαση μετά την υπογραφή της ψηφιοποιείται και ανεβαίνει στο σύστημα.
12
Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης γίνεται εκταμίευση του 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση των εργασιών. Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί η λήψη δανείου δίνεται προκαταβολή με κατάθεση ιδίων κεφαλαίων, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος, στον προμηθευτή και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή ο ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον προμηθευτή, καθώς η επιχορήγηση που τελικά θα λάβει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά των πιστοποιούμενων επιλέξιμων δαπανών μείον το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στους προμηθευτές με ίδια κεφάλαια του ωφελούμενου. Οι προμηθευτές και ο ωφελούμενος ενημερώνονται για την κατάθεση των προκαταβολών.
13
Πραγματοποίηση των ενεργειακών παρεμβάσεων. Φάση εργασιών.
14
Ενεργεί ο μηχανικός την δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση και μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, ο ωφελούμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.
15
Ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για το χρηματικό ποσό που ο ίδιος θα πρέπει να καταβάλει στους προμηθευτές, σύμφωνα με τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό του έργου. Το σύστημα εγκρίνει το τελικό κόστος και ο ωφελούμενος εξοφλεί τους προμηθευτές. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συνάψει τραπεζικό δάνειο, ενημερώνει την τράπεζα για την εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού του δανείου για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων/προμηθευτών κλπ).

Θα προτείναμε, εφόσον επιθυμείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα να επικοινωνήσετε με τη Rodos Energy ώστε να γίνει εγκαίρως η απαραίτητη προετοιμασία του φακέλου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού για κάθε Περιφέρεια.Συμπληρώνοντας τη φόρμα θα λάβετε στο email σας τα πακέτα προσφορών της Rodos Energy για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον".

Στοιχεία*
E-mail:*
Τηλέφωνο:*
Επιθυμητές παρεμβάσεις:
Επισήμανση ακινήτου στο χάρτη
Θα θέλατε να μας επισημάνετε κάτι άλλο:
Recaptcha Word Verification: