Νέο
Εξοικονομώ
2021

Το πρόγραμμα επιδοτεί μέχρι και το 75% της δαπάνης για ενεργειακές εργασίες αναβάθμισης κατοικιών

Τι είναι
το πρόγραμμα;

Το Εξοικονομώ κατ' οίκον δίνει οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου τους.
Image

Βελτιώστε το ενεργειακό αποτύπωμα της οικίας σας

Περισσότερες από 50.000 κατοικίες θα επωφεληθούν από το νέο Εξοικονομώ, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο 2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα θα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Πιο αναλυτικά, ο ενδιαφερόμενος θα καταχωρεί την αίτηση , τα στοιχεία για τις παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιήσει και το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και την τράπεζα με την οποία πρόκειται να συνεργαστεί, σε περίπτωση που κάνει χρήση δανείου για το ποσό της ιδίας συμμετοχής.

Η Rodos Energy με πολυετή εμπειρία σε επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναλαμβάνει μέρος ή ολόκληρη τη διαδικασία του προγράμματος από το πρώτο πρόγραμμα 2015-2016, διαθέτει ομάδα πιστοποιημένων ενεργειακών επιθεωρητών ΄Γ τάξης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Συχνές ερωτήσεις για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»:

Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»;
Στόχος του Εξοικονομώ κατ’ οίκον είναι η παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων της χώρας (μείωση των ενεργειακών αναγκών). Το Πρόγραμμα αφορά κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Κάλυψη ιδωτικής συμμετοχής:

Το 50% της επιχορήγησης θα κατατίθεται μετά την απόφαση υπαγωγής και θα δεσμεύεται σε λογαριασμό του ωφελούμενου.

Ποια είναι τα στάδια του προγράμματος;

Σύφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και ενημέρωση , η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υποβολή αίτησης και ένταξης στο πρόγραμμα είναι η εξής:

01
Με τους κωδικούς του taxisnet ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».
02
Καταχωρεί τα οικονομικά του στοιχεία (φορολογητέο εισόδημα, προστατευόμενα μέλη κλπ) καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο γίνεται η αίτηση. Το σύστημα διασταυρώνει τα στοιχεία της αίτησης μ’ αυτά που είναι καταχωρημένα στο taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση, η αίτηση προχωρά στο επόμενο στάδιο.
03
Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου για την διαδικασία υποβολής της αίτησης. Αν ναι τότε καταχωρεί τα στοιχεία του και τον εξουσιοδοτεί, ώστε να μπορεί να συμπληρώσει στη συνέχεια τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτησή του. Ο Σύμβουλος Έργου εφόσον έχει πάρει την εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος με τους δικούς του κωδικούς του taxisnet και να συμπληρώσει την αίτηση του ενδιαφερόμενου μέχρι το στάδιο πριν την τελική υποβολή της αίτησης.
04
Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν και υποβάλει την αίτηση. Προσοχή! Η τελική υποβολή της αίτησης γίνεται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο
05
Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου (Α’ ΠΕΑ) και καταχωρεί α) τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει β) το αντίστοιχο κόστος τους και γ) τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει με την υλοποίηση των παρεμβάσεων.
06
Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (σε μορφή pdf).
07
Ελέγχονται από το σύστημα τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν (οικονομικά στοιχεία, στοιχεία ακινήτου, επίτευξη ενεργειακού στόχου) καθώς επίσης γίνεται έλεγχος στην πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
08
Ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή και η αίτηση καταχωρείται στην πλατφόρμα ώστε να αξιολογηθεί μετά το κλείσιμο του χρονικού διαστήματος στο οποίο θα υποβάλλονται αιτήσεις (30 ημέρες). Εφόσον η πρόταση συγκεντρώσει τα απαραίτητα μόρια κατά την αξιολόγησή της, τότε θα εντάσσεται στο πρόγραμμα και θα εκδίδεται η απόφαση υπαγωγής.
09
Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων και το κόστος του σύμβουλου έργου, τυχόν μελετών καθώς και των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων (Α΄ ΠΕΑ και Β΄ ΠΕΑ). Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων είναι 0,9 ευρώ ανά kwh εξοικονομούμενης ενέργειας ανά τετραγωνικό και 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας (όποιο από τα δύο είναι μικρότερο) και με ανώτατο πλαφόν σε κάθε περίπτωση τα 28.000 ευρώ.
10
Ο ενδιαφερόμενος, ενημερώνει αν επιθυμεί να λάβει δάνειο για να καλύψει την συμμετοχή του στο κόστος των εργασιών. Εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει την Τράπεζα που επιθυμεί. Η τράπεζα διενεργεί τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας του ωφελούμενου. Η τράπεζα εντός 15 ημερών οφείλει να απαντήσει στον αιτούντα με ηλεκτρονική επιστολή αν δέχεται να του χορηγήσει δάνειο. Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει την αρχική αίτηση χωρίς δάνειο.
11
Ο ωφελούμενος υποβάλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, αναμένεται η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενου. Η δανειακή σύμβαση μετά την υπογραφή της ψηφιοποιείται και ανεβαίνει στο σύστημα.
12
Οι δαπάνες των παρεμβάσεων, θα εξοφλούνται από τον Ωφελούμενο και η επιχορήγηση θα αποδίδεται στον ίδιο. Το 50% της επιχορήγησης θα κατατίθεται μετά την απόφαση υπαγωγής και θα δεσμεύεται σε λογαριασμό του ωφελούμενου που θα χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος. Το υπολειπόμενο ποσό θα αποδίδεται στον ωφελούμενο, μετά τον ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών υλοποίησης του έργου και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας.
13
Πραγματοποίηση των ενεργειακών παρεμβάσεων. Φάση εργασιών. Απαιτούνται για όλες τις εργασίες φωτογραφίες πριν και μετά.
14
Ενεργεί ο μηχανικός την δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση και μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, ο ωφελούμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι ο δεύτερος Ενεργειακός Επιθεωρητής θα επιλέγεται με ηλεκτρονική κλήρωση από μητρώο που θα συντάξει και θα συντηρεί το Τ.Ε.Ε. Κατά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, θα ελέγχεται το όριο της απόκλισης της επιτευχθείσας εξοικονόμηση ενέργειας από την αρχικά υπολογιζόμενη, βάσει του Α’ ΠΕΑ. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η αναβάθμιση της κατοικίας κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες.
15
Ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για το χρηματικό ποσό που ο ίδιος θα πρέπει να καταβάλει στους προμηθευτές, σύμφωνα με τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό του έργου. Το σύστημα εγκρίνει το τελικό κόστος και ο ωφελούμενος εξοφλεί τους προμηθευτές. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συνάψει τραπεζικό δάνειο, ενημερώνει την τράπεζα για την εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού του δανείου για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων/προμηθευτών κλπ).

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

Ατομικό Εισόδημα (€)
Οικογενειακό Εισόδημα (€)

Ποσοστό Επιχορήγησης με
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα

Ποσοστό Επιχορήγησης με 
Δωρεάν Παραχώρηση
σε έτερο πρόσωπο/Ενοικίαση

1
≤5.000
≤10.000
75%
65%
2
>5.000-10.000
>10.000-20.000
70%
60%
3
>10.000-20.000
>20.000-30.000
55%
45%
4
>20.000-30.000
>30.000-40.000
45%
40%
5
>30.000-50.000
>40.000-60.000
40%
40%

Κατεβάστε την δημοσίευση του οδηγού της εφαρμογής
«ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 2021

Θα προτείναμε, εφόσον επιθυμείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα να επικοινωνήσετε με τη Rodos Energy ώστε να γίνει εγκαίρως η απαραίτητη προετοιμασία του φακέλου.

Image