Την θεσμοθέτηση δύο νέων τελών υπέρ των δήμων, αφ’ ενός στα έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά) δίπλα σε ταμιευτήρες, λίμνες και αγωγούς μεταφοράς νερού κι αφ’ ετέρου στα υπεράκτια αιολικά και τα θαλάσσια πλωτά φωτοβολταϊκά, ζητεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου, στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκε εισήγηση που θα κατατεθεί στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣIΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ, AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

Οι δήμοι διεκδικούν δύο νέες πηγές εσόδων:

-Από τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που, όπως προβλέπεται από το νομοσχέδιο, θα μπορούν να υλοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος σε προστατευόμενες από υγειονομικές διατάξεις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών και ανοιχτών αγωγών μεταφοράς των φυσικών νερών των λιμνών Μαραθώνα, Υλίκης, Παραλίμνης, Σταμάτας και Μόρνου. Από τα έργα αυτά οι οικείοι δήμοι ζητούν να εισπράττουν ειδικό τέλος 3%, ανάλογο δηλαδή του ισχύοντος ειδικού τέλους που επιβαρύνονται οι παραγωγοί ΑΠΕ.

-Από τα πιλοτικά θαλάσσια πλωτά φωτοβολταϊκά συστήματα. Αφορά τους δήμους, με την επικράτεια των οποίων γειτνιάζει η θαλάσσια έκταση στην οποία θα χωροθετούνται τα εν λόγω πιλοτικά έργα. Το ειδικό τέλος ζητούν να ανέρχεται επίσης στο 3%, ενώ ισόποσο τέλος ζητούν και γενικότερα για τα υπεράκτια έργα ΑΠΕ (όπως υπεράκτιος Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Για τα πιλοτικά θαλάσσια πλωτά φ/β το νομοσχέδιο προβλέπει να αποδίδεται μίσθωμα στο Ελληνικό Δημόσιο. Το ύψος του μισθώματος ορίζεται ως αντίτιμο που αντιστοιχεί στην παραχώρηση χρήσης ενός στρέμματος, ήτοι 1.000 τετραγωνικών μέτρων, θαλάσσιας έκτασης για ένα  έτος και καθορίζεται σε 30 ευρώ.

Υποχρεωτική η διατύπωση γνώμης

Παράλληλα, οι δήμοι ζητούν να καταστεί υποχρεωτική για τους φορείς των έργων η διατύπωση της γνώμης του/των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, στην επικράτεια του/των οποίου-ων  προβλέπεται η χωροθέτηση του έργου ΑΠΕ και των συνοδών υποστηρικτικών του έργων (όπως δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης, κ.λπ.), προ της έκδοσης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων.

«Δεδομένου ότι οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού αποτελούν τους αποκλειστικούς υποδοχείς των έργων ΑΠΕ και επηρεάζονται άμεσα από αυτά (θετικά ή αρνητικά), το στάδιο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο για να καταστεί εφικτό σε πρώιμη φάση να ενσωματωθούν κρίσιμα στοιχεία που θα διατυπωθούν σχετικά με το σχεδιασμό και τη χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΚΕΔΕ.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι «η διαδικασία παροχής των γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Α.Π.Ε. δύναται να προηγηθεί της έκδοσης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στις αρμόδιες υπηρεσίες».

 

Πηγή: energymag.gr